XVIII Sympozjum Sekcji Wirusologicznej Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego

Dnia 04.09.2019 roku w Instytucie Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu odbyło się XVIII Sympozjum Sekcji Wirusologicznej Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego. Konferencję otworzyła dr hab. Natasza Borodynko-Filas, która powitała przybyłych gości i poprosiła
o przewodniczenie prof. dr. hab. Marka Szyndla W sympozjum wzięło udział 25 osób z Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin-PIB (Oddział w Boninie), Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa-PIB w Puławach oraz Instytutu Ochrony Roślin-PIB w Poznaniu. Komitet organizacyjny Sympozjum stanowili: prof. dr hab. Marek Szyndel, dr hab. Natasza Borodynko-Filas, prof. nadzw. IOR-PIB oraz dr Julia Minicka.

Łącznie zaprezentowano 15 referatów, których tematyka związana była z występowaniem i charakterystyką wirusów i fitoplazm oraz chorobami wywoływanymi przez te patogeny na roślinach uprawnych. Zaprezentowano również nowoczesne metody umożliwiające wykrywanie wirusów roślin (Sekwencjonowanie Nowej Generacji, NGS) oraz analizę dynamiki zmian towarzyszących interakcji wirus-gospodarz na poziomie komórkowym (transmisyjna mikroskopia elektronowa, mikroskopia fluorescencyjna).

Streszczenia referatów zostały wydrukowane w materiałach konferencyjnych.