Przygotowanie próbki do wysyłki


Zaloguj się


Klinika Chorób Roślin została powołana w marcu 2011 roku, jako jeden ze wskaźników projektu finansowanego z funduszy Unii Europejskiej (WND-POIG.02.01.00-30-069/09-01) „Modernizacja laboratoriów dla wzmocnienia innowacyjności badań w zakresie ochrony roślin i działań na rzecz gospodarki”. Projekt był realizowany w ramach: Działania 2.1 „Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym” Priorytet 2 „Infrastruktura sfery B+R”, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Klinika, to jedyna taka jednostka w Wielkopolsce, a także w Polsce, świadcząca usługi z zakresu:

  • identyfikacji patogenów wywołujących choroby wirusowe, bakteryjne i grzybowe, a także fitoplazm, na roślinach warzywnych i rolniczych, z zastosowaniem metody: biologicznej, serologicznej i molekularnej;
  • zróżnicowania populacji patogenów w aspekcie doskonalenia ich diagnostyki oraz na potrzeby hodowli odpornościowej;
  • badania skuteczności działania środków do ograniczania występowania patogenów roślin w pomieszczeniach zamkniętych oraz środków do odkażania powierzchni i narzędzi.

Ponadto, do zadań Kliniki należy również prowadzenie szkoleń i konsultacji dla służb fitosanitarnych z diagnostyki poszczególnych chorób roślin oraz udzielanie porad z zakresu ochrony roślin przed patogenami.

Obecnie jednym z naszych priorytetów jest poszerzenie dostępnych badań genetycznych grzybów, szczególnie o testy umożliwiające szybką identyfikację patogenów bezpośrednio w tkance porażonej rośliny oraz możliwość zastosowania badań genetycznych w ich diagnostyce. Dodatkowo, prowadzone są także prace nad genetycznymi uwarunkowaniami nabywania odporności patogenów grzybowych na wybrane fungicydy.