Klinika Chorób Roślin została powołana w marcu 2011 roku, jako jeden ze wskaźników projektu finansowanego z funduszy Unii Europejskiej (WND-POIG.02.01.00-30-069/09-01) „Modernizacja laboratoriów dla wzmocnienia innowacyjności badań w zakresie ochrony roślin i działań na rzecz gospodarki”. Projekt był realizowany w ramach: Działania 2.1 „Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym” Priorytet 2 „Infrastruktura sfery B+R”, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Klinika, to jedyna taka jednostka w Wielkopolsce, a także w Polsce, świadcząca usługi z zakresu:

  • identyfikacji patogenów wywołujących choroby wirusowe, bakteryjne i grzybowe, a także fitoplazm, na roślinach warzywnych i rolniczych, z zastosowaniem metody: biologicznej, serologicznej i molekularnej;
  • zróżnicowania populacji patogenów w aspekcie doskonalenia ich diagnostyki oraz na potrzeby hodowli odpornościowej;
  • badania skuteczności działania środków do ograniczania występowania patogenów roślin w pomieszczeniach zamkniętych oraz środków do odkażania powierzchni i narzędzi.

Ponadto, do zadań Kliniki należy również prowadzenie szkoleń i konsultacji dla służb fitosanitarnych z diagnostyki poszczególnych chorób roślin oraz udzielanie porad z zakresu ochrony roślin przed patogenami.

Obecnie jednym z naszych priorytetów jest poszerzenie dostępnych badań genetycznych grzybów, szczególnie o testy umożliwiające szybką identyfikację patogenów bezpośrednio w tkance porażonej rośliny oraz możliwość zastosowania badań genetycznych w ich diagnostyce. Dodatkowo, prowadzone są także prace nad genetycznymi uwarunkowaniami nabywania odporności patogenów grzybowych na wybrane fungicydy.


Przygotowanie próbki do wysyłki


Sprawdź stan badania


Zaloguj się

Ostatnio dodane artykuły

Zróżnicowanie genetyczne populacji wirusa czarnej pierścieniowej plamistości pomidora (Tomato black ring virus, TBRV)

Wirus czarnej pierścieniowej plamistości pomidora  (Tomato black ring virus, TBRV) należy do rodzaju Nepovirus i poraża szeroki zakres roślin gospodarczo-ważnych, w tym: pomidora,  tytoń, cukinię, a także ro...

więcej

Rekombinanty w polskiej populacji wirusa mozaiki ogórka (Cucumber mosaic virus, CMV)

Badania prowadzone nad zróżnicowaniem genetycznych polskich izolatów wirusa mozaiki ogórka (Cucumber mosaic virus, CMV) z cukinii wykazały, że należą one do dwóch odrębnych grup filogenetyc...

więcej